9 Δεκ 2016

Θέσεις εργασίας στον Πειραιά

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης εώς και τις 30 Ιουνίου 2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγοι 
  • 1 ΠΕ Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαίων μνημείων
  • 1 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α’ κατεύθυνσης με εξειδίκευση σε κεραμικά
  • 3 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες



Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 233
ΤΚ:18536
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
απευθύνοντάς την στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, υπόψιν κ. Αικ. Μάρκου (τηλ. επικοινωνίας:210/4590750-759) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και του ΥΠ.ΠΟ.Α. και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 05-12-2016 έως 09-12-2016).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.





Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...