7 Δεκ 2016

Προσλήψεις στη Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, ήτοι από 15-12-2016 έως 14-02-2017, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας που εδρεύει στη Βέροια, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (Γκρέϊντερ)
  • 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (εκχιονιστικού)Οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση (υπάρχει έντυπη στην υπηρεσία μας) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ημαθίας (Μητροπόλεως 44, 1 ος όροφος, γραφείο 12 – Βέροια- τηλ. Επικοινωνίας 23313 50118 και 23313 50112) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (www.pkm.gov.gr)), ήτοι από Τετάρτη 07-12-2016 έως και Δευτέρα 12-12-2016.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, η αίτηση πρέπει να έχει φτάσει και να πρωτοκολληθεί έως και την 12-12-2016.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...