18 Δεκ 2016

8 άτομα στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος (Ν.Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», που εδρεύει στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

  • 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος έως 31/08/2017 με δυνατότητα ανανέωσης
  • 3 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι έως 31/08/2017 με δυνατότητα ανανέωσης
  • 1 ΔΕ Μάγειρας έως 31/08/2017 με δυνατότητα ανανέωσης
  • 1 ΥΕ Προσωπικό ΚαθαριότηταςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», Δημοκρατίας 25, Τ.Κ.57011 (Δημοτικό Κατάστημα), Γέφυρα Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την υπόψη κυρίου Κωνσταντίνου Παλιατσιώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2310-715256, 6980170393).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Καταληκτική ημερομηνία: 20-12-2016

Η Προκήρυξη βρίσκεται εδώ.

Επίσης ανακοινώνει ο ίδιος φορέας την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος», που εδρεύει στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


  • 1 TE Noσηλευτής για 8 μήνες
  • 1 ΤΕ Φυσικοθεραπευτής για 8 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοκρατίας 25 Τ.Κ. 57011 (Δημοτικό Κατάστημα), Γέφυρα Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» υπόψη κου Κωνσταντίνου Παλιατσιώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2310-715256, 6980170393). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Καταληκτική ημερομηνία: 20-12-2016

Περισσότερα στην προκήρυξη.

Πηγή: diavgeia 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...