17 Δεκ 2016

8 άτομε με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη ΔΕΥΑΗ (Ν.Ηρακλείου)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης,


Οι θέσεις εργασίας αφορούν:

  • ΠΕ Οικονομολόγου 
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (αμιγώς λογιστικού) 
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
  • ΥΕ Εργατών 
  • ΔΕ Τεχνιτών (Πλακάδων πεζοδρομίου)
  • ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών) 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου
Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου 2
Φοινικιά Ηράκλειο, Τ.Κ. 71500,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Λοιπού Προσωπικού, υπ’ όψιν κυρίας Παπαδάκη Μαρίας ή Σκανδαλάκη Αρτέμιδος (τηλ. επικοινωνίας: 2810 529388 και 2810 529389).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 14/12/2016 έως 23/12/2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.deyah.gr

Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...