4 Νοε 2016

Ιατροί και νοσηλευτές στο Δήμο Αθηναίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 3 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής
 • 3 ΠΕ Ιατρών Παθολόγων
 • 2 ΠΕ Ιατρών Μαιευτήρων – Γυναικολόγων
 • 1 ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών
 • 2 ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων 
 • 1 ΠΕ Ιατρών Οφθαλμιάτρων
 • 3 ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων
 • 2 ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων
 • 1 ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων
 • 2 ΠΕ Ψυχολόγων
 • 2 ΠΕ Νοσηλευτών
 • 2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • 2 ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
 • 2 ΤΕ Μαιών/ Μαιευτών
 • 2 ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ.10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αθηναίων
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Αθήνα
απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450 κ. Γιαννέλης, 210.52.77.452 κα Γιαννίκου, 210.52.77.480 κ. Κοτελίδας & κ. Σακελλαρίου, 210.52.77.482 και 210.52.77.484 κ. Μούτσελος και κα Μακρή).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...