24 Νοε 2016

Θέση εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων:

1 ΤΕ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ και εν ελλείψει ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΟι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφέρεια Κρήτης, ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
Πλατεία Ελευθερίας
Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο
απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού, υπόψιν κας Νεονάκη Χαριστής (τηλ. επικοινωνίας: 2813400366).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...