11 Νοε 2016

Προσλήψεις καθηγητών στο Δήμο Αλμυρού

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού στο ∆ήµο Αλµυρού, της εκπαιδευτικής περιόδου 2016-2017, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου (ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ), δέκα (10) συνολικά ατόµων, για την κάλυψη αναγκών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου, του Αυτοτελούς Τµήµατος Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού, ∆ήµου Αλµυρού, που εδρεύει στον Αλµυρό.


Οι θέσεις είναι οι ακόλουθες:

  • 1 ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ (Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών) 
  • 1 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών)
  • 1 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Πιάνου-Ανώτερων Θεωρητικών) 
  • 1 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Κιθάρας) 
  • 1 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Υποχρεωτικών Θεωρητικών)
  • 1 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Πιάνου- Από την ηµεροµηνία πρόσληψης 1 4 Υποχρεωτικών Θεωρητικών)
  • 1 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Βιολιού)
  • 1 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Πνευστών)
  • 1 ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Μπουζουκιού)
  • 1 ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Μοντέρνων Κρουστών-Ντραµς)

Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζονται οι υπάλληλοι του ∆ήµου Αλµυρού: κ.κ. Μελαχροινάκη Ελένη και Ντάµπαση Αντιγόνη, οι οποίες θα ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών.
Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες: ∆ευτέρα-Παρασκευή και από ώρα 08:00 έως 14:00. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυξης σε τοπική καθηµερινή εφηµερίδα του νοµού και της έκδοσης πρακτικού ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Αλµυρού και συγκεκριµένα από: 10/11/2016 έως και 21/11/2016

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ σε μορφή pdf

Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...