12 Οκτ 2016

Προσλήψεις μουσικών στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού εφτά (07) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Όπερα Στούντιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, που εδρεύει στην Πάτρα και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕ Μουσικός Πιάνου
1 ΤΕ Μουσικός Μονωδίας
1 ΠΕ Μουσικολόγος
1 ΤΕ Μουσικός Μονωδίας
3 ΤΕ Μουσικός Πιανίστας


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα ακόλουθα, σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26-3-2014), δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Όθωνος Αμαλίας 6
Τ.Κ. 26223, Πάτρα
στη Γραμματεία του Όπερα Στούντιο
τηλ. 2610623730,

1) Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα).
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις) ή διαβατηρίου.
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.
4) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή άδεια παραμονής.
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
          Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου.
          Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η             αιτία απαλλαγής.
          ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική           δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα               εγκλήματα  που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας           Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και           αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του                   κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...