11 Οκτ 2016

Θέση εργασίας στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο προκηρύσσει μία (1) θέση ιδιαιτέρου/ας γραμματέως, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει

– Να έχουν συμπληρώσει το 21ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του/της.
– Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βελγίου.
– Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και της Γαλλικής, καθώς και πολύ καλή γνώση της Φλαμανδικής και της Αγγλικής.
– Να έχουν άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργασία κειμένου, διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου).
– Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν.
– Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια επικοινωνίας.
Τυχόν προϋπηρεσία σε συναφή θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.


Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφονται τα ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας τους, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016, ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ambassade de Grèce
Rue de Petits Carmes 6
1000, Bruxelles

ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
gremb.bru@mfa.gr

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη, πριν από την οποία θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα προσόντα τους (π.χ. τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, ECDL).

Πηγή: e-dimosio 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...