5 Οκτ 2016

Προσλήψεις 5 ατόμων στην Εφορεία αρχαιοτήτων Λέσβου

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έργο: "Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου" που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

Ζητούνται λοιπόν:
  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγος (με εξειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία)
  • 1 ΠΕ Αρχιτέκτονας – Μηχανικός (με ειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων)
  • 3 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (με εξειδίκευση σε οικοδομικές εργασίες)


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Σαπφούς 22,
Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131 – Λέσβος,
υπόψη κας Ευαγγελίας Γιακουμή (τηλ. επικοινωνίας: 22510- 22087),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και του ΥΠ.ΠΟ.Α.  και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας . (Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 4/10/2016 έως Δευτέρα 10/10/2016).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.
Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...