8 Οκτ 2016

2 προσλήψεις γυμναστών στο Δήμο Βύρωνα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2016-2017, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ειδικότητα:

  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβησης και δίπλωμα ναυαγοσωστικήςΑπαραίτητα Δικαιολογητικά
1.    Αίτηση συμμετοχής.
2.    Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.  
4.    Φωτοτυπία   πτυχίου   Φυσικής   Αγωγής,   ειδικότητας,   μεταπτυχιακού   τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5.    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7.    Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας.
8.    Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
9.    Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως:Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
10.    Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

Τόπος - Προθεσμία υποβολής αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 07/10/2016 έως και τις 16/10/2016 (εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο) στα γραφεία του Δήμου Βύρωνα, οδός Καραολή & Δημητρίου 36' 44 (1ος όροφος).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132008681 κα. Μαρία Φραγγεδάκη.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Αφού η υπηρεσία επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάση των κριτηρίων του νόμου, θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα γραφεία του Δήμου Βύρωνα. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Δήμου Βύρωνα και στην ιστοσελίδα του www.dimosbyrona.qr . Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται.

Πηγή: dikaiologitika 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...