18 Σεπ 2016

Διαγωνισµός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών

Προκηρύσσεται διαγωνισµός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών ενενήντα οκτώ (98) σπουδαστών.

Ο αριθµός των εισακτέων κατανέµεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:

Α. ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, δέκα τέσσερις ( 14 ) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική ∆ικαιοσύνη, εξήντα µία (61 ) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς, είκοσι τρεις (23) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.


 Το προκριµατικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το
δεύτερο και τρίτο δεκαήµερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα
κατά τους µήνες Νοέµβριο-∆εκέµβριο του τρέχοντος έτους.
 Το πρόγραµµα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, ο
ορισµός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, η οποία αναφέρεται στους
υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθορίζονται µε
απόφαση της επιτροπής διαγωνισµού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στο
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και στο Kατάστηµα της
Σχολής, δηµοσιοποιούνται δε µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό από την 16η
Σεπτεµβρίου έως και την 30η Σεπτεµβρίου του τρέχοντος έτους, στη γραµµατεία της Σχολής
ή στη γραµµατεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι
αιτήσεις διαβιβάζονται αµελλητί στη γραµµατεία της Σχολής.

Αναλυτικότερα:  diavgeia 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...