13 Σεπ 2016

Προσλήψεις εκπαιδευτών στην Σιβιτανίδειο

Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου Σχολής προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για το σχολικό έτος 2016-2017

Οι υποψήφιοι, που θα προσληφθούν, ως ωρομίσθιοι θα εφαρμόσουν πρόγραμμα εργαστηριακού μαθήματος «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» επτά (7) συνολικά ωρών/εβδομαδιαίως για κάθε μία από τις παρακάτω ειδικότητες της Γ΄ τάξης.
Γ΄ ΤΑΞΗ (ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ)
1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
2. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
3. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
4. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
5. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
6. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ


Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19,20 & 27 του Ν. 4186/2013 και με την προϋπόθεση να κατέχουν:
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολών ή τμημάτων τριτ/θμιας εκπαίδευσης ή ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, Β) Δίπλωμα ΙΕΚ με πτυχίο πιστοποίησης.
Γ) Πτυχίο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου, τεχνικού επαγγελματικού λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής (Τ.Ε.Σ.) ή τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή επαγγελματικού λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή επαγγελματικής σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ή ισότιμο της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
Δ) Οι εμπειροτεχνίτες και επαγγελματίες.

Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται:
α) Η εργασιακή εμπειρία,
β) Η διδακτική εμπειρία,
γ) Η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων που επιθυμούν να διδάξουν, η απόδοση, η συνέπεια και το επίπεδο συνεργασίας με τη Διεύθυνση της ΣΕΚ κατά το προηγούμενο έτος,
δ) Οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών,
ε) Η αποδεδειγμένη ανεργία,
στ) Κοινωνικά κριτήρια,
ζ) Τυχόν λοιπά προσόντα, που δεν αναφέρονται παραπάνω και τα οποία, όμως, εκτιμώνται από το Δ.Σ. ότι συντελούν στην κατά το αρτιότερο επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΣΕΚ της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο, που αιτούνται να διδάξουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτές, με ευθύνη των ιδίων και της Διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνώριση ισοτιμίας από τα οικεία όργανα, όπως ο Νόμος ορίζει. Για τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι εκτέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας. Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας, που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

Η αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιλεγούν θα υπογράψουν σχετική σύμβαση, στην οποία θα ορίζονται, εκτός των άλλων, οι ώρες απασχόλησης και αποζημίωσής τους, καθώς και υποχρεώσεις αυτών έναντι της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ.

Καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να κριθούν για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές να υποβάλουν από 14-9-2016 μέχρι 21-9-2016 σχετική έντυπη αίτηση, καθώς και όλα τα αποδεικτικά των προσόντων τους, δικαιολογητικά, στο Γραφείο Διευθύντριας του Ι.Ε.Κ., η οποία θα δέχεται τις αιτήσεις και θα χορηγεί τα σχετικά έντυπα τις ώρες 8:30 - 13:30. Γνωστοποιείται και διευκρινίζεται ότι οι ίδιοι υποψήφιοι οφείλουν να παρακολουθούν και να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων των αναφορικά με τις προσλήψεις και ασφαλώς άμεσα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της αναρτήσεως τους στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ ( κεντρικό κτήριο, ισόγειο, γραφείο 113). Δεν γίνεται ειδική γνωστοποίηση σε κάθε υποψήφιο.
 

Πηγή: dikaiologitika 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...