26 Σεπ 2016

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Το ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης (µε ωριαία αποζηµίωση) διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες, δασκάλους µουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, συνολικά τεσσάρων (04) ατόµων στο Ωδείο του ΝΠΔΔ , που εδρεύει στα Σέρβια , και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:


  • 1 ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
  • 1 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
  • 1 ΤΕΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟΥ 
  • 1 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝΟι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία ΝΠΔΔ Δηµου Σερβίων-Βελβεντού κατά τις ώρες από 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ.), από 26/09/2016 και για δέκα (10) ηµέρες ηµερολογιακά Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας.

Για πληροφορίες σχετικά µε την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2464021577 ή 2464023892 καθηµερινά, στις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΝΠ∆∆ , του ∆ήµου Σερβίων- Βελβεντού καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια.

Ανλυτικά η προκήρυξη εδώ .

Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...