17 Σεπ 2016

40 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Αιγάλεω

Ο Δημαρχος Αιγάλεω ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα σαράντα (40) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών- πρόσκαιρων αναγκών.


  • 5 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ’
  • 35 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γενικά προσόντα πρόσληψης
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (περί καταδίκης, υποδικίας ή δικαστικής συμπαράστασης). Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις δεν έχουν το κώλυμα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (παρ. 6 άρθρου 4 Ν. 2207/1994), αφού πρόκειται για θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Παρέχεται από την υπηρεσία).
2. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή πιστοποιητικό Γέννησης (πρόσφατης έκδοσης).
4. Αντίστοιχος τίτλος απολυτηρίου και αντίστοιχη άδεια όπου απαιτείται, όπως ορίζεται στον Πίνακα Β.
5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.
6. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον διαθέτουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του τμήματος προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου Αιγάλεω (Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου τηλ: 2132044959 ή 906), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος από Πέμπτη 15/09/2016 έως και Σετάρτη 21/9/2016 & ώρες 9 π.μ. έως 2 μ.μ.

Η προκήρυξη εδώ
 

Πηγή  alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...