28 Σεπ 2016

Προσλήψεις 28 εκπαιδευτικών στο Δήμο Ζωγράφου

Το ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Zωγράφου» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους με συνολικά είκοσι οχτώ (28) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Zωγράφου», που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «εκμάθηση μουσικών οργάνων», β) «επιμορφωτικά εργαστήρια», συνολικής διάρκειας ως αναφέρεται κατωτέρω. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:


1 Καθηγητής/τρια Πιάνου
1 Καθηγητής/τρια Φλάουτου
1 ΔΕ Καθηγητής/τρια Σαξόφωνου
1 ΔΕ Καθηγητής/τρια Βιολοντσέλου
1 ΔΕ Καθηγητής/τρια Τρομπονιού- Τούμπας
1 ΔΕ Καθηγητής/τρια Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
1 ΔΕ Καθηγητής/τρια Κιθάρας
1 ΔΕ Καθηγητής/τρια Κοντραμπάσου
1 Δάσκαλος/α Μουσικοκινητικής Αγωγής (Προπαιδεία)
1 Δάσκαλος/α Μπουζουκιού
1 Δάσκαλος/λα Παραδοσιακών Κρουστών (Τουμπελέκι, Ντέφια, Νταούλι, κλπ)
1 Δάσκαλος/λα Παραδοσιακών Εγχόρδων (Ούτι, Νευ, Κανονάκι, κλπ)
1 Δάσκαλος/λα Παραδοσιακού Βιολιού
1 Δάσκαλος/λα Κλαρίνου-Φλογέρας
1 Δάσκαλος/λα Κρητικής Λύρας- Λαούτου
1 Δάσκαλος/λα Ποντιακής Λύρας
1 Δάσκαλος/λα Μπουζουκιού-Λαϊκής Κιθάρας
1 Δάσκαλος/λα Ντραμς
1 Δάσκαλος/λα Ηλεκτρικού και Ακουστικού Μπάσσου
1 Δάσκαλος/λα Ηλεκτρικής Κιθάρας Jazz
1 Δάσκαλος/λα Jazz Πιάνο
1 Δάσκαλος/λα Τρομπέτας Jazz
1 Δάσκαλος/λα Σύγχρονου Τραγουδιού
1 Δάσκαλος/λα Ευρωπαϊκών και Latin χορών
1 Δάσκαλος/λα Φωτογραφίας
1 Ηθοποιός με εμπειρία στο θεατρικό παιχνίδι
1 Ηθοποιός – Σκηνοθέτης με δίπλωμα Δραματικής Σχολής
1 Δάσκαλος/α κινηματογράφου απόφοιτος αναγνωρισμένης σχολής κινηματογράφου

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ.στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, Ανακρέοντος 60 – Ζωγράφου, 2ος όροφος,

από την  Τετάρτη 28/09/2016 έως και την Παρασκευή 7/10/2016.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με συνημμένα : 1) Αντίγραφα των απαιτούμενων τίτλου σπουδών όπως αυτοί αναφέρονται. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. 2) Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 3) Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την πιστότητα των αναγραφόμενων σε αυτό. 4) Βεβαιώσεις από διδακτική προϋπηρεσία ιδίου αντικειμένου. 5) Βεβαιώσεις σπουδών όπου απαιτούνται. 6) Αποδεικτικά καλλιτεχνικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. Γίνονται δεκτά έντυπα (κατάλογοι, προγράμματα, αποκόμματα, εφημερίδων, βιβλία, κλπ), απλά φωτοαντίγραφα έντυπου υλικού και βεβαιώσεις με τη σφραγίδα του αρμόδιου φορέα, όπου αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου και το είδος της δράσης του. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας την ειδικότητα τους, τον κωδικό θέσης της ανακοίνωσης καθώς και όλα τα αιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα «Απαραίτητα δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανακρέοντος 60 Ζωγράφου 2ος όροφος, Τ.Κ. 15772 Δήμου Ζωγράφου Αττικής, απευθύνοντάς την στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Παναγιώτας Τούλια ή κου Δημήτρη Γιώτα

Ανακοίνωση εδώ.

Αιτήσεις εδώ.

Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...