13 Οκτ 2015

38 προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, και συγκεκριμένα:

ΥΕ Εργάτες αποκοµιδής απορριµµάτων για 8 µήνες  (13 άτομα)
ΥΕ Οδοκαθαριστές για 8 µήνες (12 άτομα)
∆Ε Οδηγούς απορριµµατοφόρων Γ΄ κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) για 8 µήνες (5 άτομα)
∆Ε Οδηγούς containers (Γ+Ε΄ κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) για 8 µήνες (5 άτομα)
∆Ε Ηλεκτροσυγκολλητές κάδων για 8 µήνες (2 άτομα)
∆Ε Μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων για 8 µήνες (1 άτομο)


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Νέας Σμύρνης
Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Τ.Κ.17121
Διοικητικό Τμήμα, υπόψη κας Ευαγγελίας Π. Παλαιολόγου (τηλ. επικοινωνίας: 2132025794)

Ώρες υποβολής αιτήσεων: 9.00 έως 14.00.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία του Δήμου στην ανωτέρω διεύθυνση,
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ).
 

Περισσότερα στο neasmyrni


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...