19 Ιουν 2015

Προκήρυξη 30 θέσεων εργασίας της Εθνικής Τράπεζας

Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, των ακολούθων κατηγοριών:

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Τέσσερεις (4) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Οικονομικής Σχολής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με 3ετή προϋπηρεσία σε λογιστήριο ή/και μισθοδοσία.

Για την Αθήνα: 2 θέσεις
Για τη Θεσσαλονίκη: 2 θέσεις


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (6,50) και άνω.
 • Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς  (Γ/Β2).
 • Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ  (π.χ. E.C.D.L.).
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α΄ τάξης.
 • 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε τμήμα λογιστηρίου ή/και μισθοδοσίας.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν:
 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο (π.χ. Μ.Ο.Π.Α. ΜΒΑ, MSc Accounting and Finance κ.λ.π.).
 2. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο αντικείμενο (π.χ. ορκωτού λογιστή, ΙΕΣΟΕΛ, ACCA, ICFE, DiplFR).
 3. Εμπειρία στη χρήση του λογισμικού SAP στο αντικείμενο.
 4. Επίπεδο γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.
B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων  τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή  Α.Τ.Ε.Ι. Σχολών Επιχειρήσεων, Οργάνωσης & Διοίκησης και Σχολών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Για την Αθήνα: 2 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (6,50) και άνω.
 • Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς  (Γ/Β2).
 • Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ  (π.χ. E.C.D.L.).
 • 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο ζητούμενο αντικείμενο (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού κ.λ.π.).
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν:
 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Υπηρεσιών, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφή αντικείμενα  (π.χ. MSc σε Management, Human Resources Management, κ.λ.π.).
 2. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο αντικείμενο (π.χ. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Διοίκηση Λειτουργιών, κ.λ.π.).
 3. Εμπειρία στη χρήση του λογισμικού SAP στο αντικείμενο.
 4. Επίπεδο γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Έντεκα (11) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.  (οποιασδήποτε σχολής).

Για την Αθήνα: 8 θέσεις
Για τη Θεσσαλονίκη: 3 θέσεις
           
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (6,50) και άνω.
 • Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς  (Γ/Β2).
 • Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ  (π.χ. E.C.D.L.).
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν:
 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Διοικητικές ή Οικονομικές Υπηρεσίες Υγείας (π.χ. MSc, MBA, κ.λ.π.).
 2. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (π.χ. επιμόρφωση διοικητικών και οικονομικών στελεχών επιχειρήσεων, πιστοποίηση επαγγελματικών μεταπτυχιακών τίτλων ACCA, CFA, PMP, κ.λ.π.).
 3. Επίπεδο γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Έντεκα (11) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων  απολυτηρίου Λυκείου.

Για την Αθήνα: 10 θέσεις
Για τη Θεσσαλονίκη: 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Απολυτήριο λυκείου, με βαθμό προαγωγής δέκα επτά (17) και άνω.
 • Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς  (Γ/Β2).
 • Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ  (π.χ. E.C.D.L.).
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν:
 1. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (π.χ. εξειδικευμένη επιμόρφωση σε διοικητικές ή/και οικονομικές υπηρεσίες, κ.λ.π.).
 2. Επίπεδο  γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.
Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων  τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Σχολών Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ή κατόχων τίτλων σπουδών οποιασδήποτε  σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο (Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Οικονομικά Μονάδων Υγείας, Στατιστική και Πληροφορική στη Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας).

Για την Αθήνα:        2 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (6,50) και άνω.
 • Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς  (Γ/Β2).
 • Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ  (π.χ. E.C.D.L.).
 • 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο ζητούμενο αντικείμενο (Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Οικονομικά Μονάδων Υγείας, Στατιστική και Πληροφορική στη Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας, κ.λ.π.).
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν:
 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Οικονομικά Μονάδων Υγείας, Στατιστική και Πληροφορική στη Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας, κ.λ.π.
 2. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο αντικείμενο (π.χ. ACCA, CFA, PMP, κ.λ.π.), εκπαίδευση σε Οργανωτικές, Διοικητικές, Οικονομικές και Διαχειριστικές μεθόδους σε Νοσοκομεία, Κλινικές και άλλες Μονάδες Υπηρεσιών Υγείας.
 3. Εμπειρία στη χρήση του λογισμικού SAP στο αντικείμενο.
 4. Επίπεδο γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους, από τη Δευτέρα 22.6.2015 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή) έως και τη Δευτέρα 13.7.2015 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή), επιλέγοντας το σχετικό πεδίο με τίτλο «Ηλεκτρονική Αίτηση Διαγωνισμού» στον ιστότοπο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΤΥΠΕΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...