19 Μαΐ 2015

54 προσλήψεις για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών

Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες,  με σκοπό την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στους Πλοηγικούς Σταθμούς της χώρας για την εύρυθμη λειτουργία αυτών και την έγκριση κατανομής τους ως ακολούθως:
- Αρχιπλοηγών-Πλοηγών
- Κυβερνητών Πλοηγίδων
- Μηχανοδηγών Πλοηγίδων
- Πρυμνοδετών


Η πρόσληψη του ανωτέρω έκτακτου ναυτικού προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.3142/1955 (Α' 43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.3709/2008 (Α'213) και ισχύει.

Τα τυπικά προσόντα για τις θέσεις έκτακτων για τον κλάδο Αρχιπλοηγών-Πλοηγών είναι αυτά που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955, ενώ των λοιπών κλάδων είναι αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ίδιου νόμου. Επισημαίνεται, όσον αφορά στην πρόσληψη έκτακτου πλοηγού, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα που δίνει δυνατότητα διακυβέρνησης πλοίου ανεξάρτητα από τους κόρους ολικής χωρητικότητας.
Ειδικότερα, επί υποψηφίων με τα ίδια προσόντα θα προηγούνται οι άνεργοι. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΓΕΝΕ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (05) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή επίδειξη κάρτας ανεργίας.

Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί, κατά κλάδο, υποψήφιοι.

Οι Προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών θα πρέπει να εκδώσουν σχετική ανακοίνωση, να μεριμνήσουν για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΥΝΤ/Τομέα Ναυτιλίας (www.yen.gr) και σε εμφανές σημείο της Υπηρεσίας τους, καθώς και σε άλλα Δημόσια Καταστήματα της περιοχής τους (π.χ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης), τηρώντας ενήμερες για όλες τις σχετικές ενέργειες τους τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα της Πλοηγικής Υπηρεσίας του ΥΠΟΥΝΤ.

Η υπογραφή των αναθέσεων-προσλήψεων από τους Προϊσταμένους των Λιμενικών Αρχών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο
 

Περισσότερες πληροφορίες στη diavgeia       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...