28 Ιαν 2015

Θέσεις εργασίας στον Δημόκριτο

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" ενδιαφέρεται να προσλάβει 5 επιστημονικούς συνεργάτες και 2 οδηγούς με συμβάσεις μίσθωσης έργου, στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων του. Πιο συγκεκριμένα:

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΟΣΠΕΕ-Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός για Περιβαλλοντικές και  Ενεργειακές Εφαρμογές» (E-1815), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:
-Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί με την "Ανάπτυξη ανοσοαισθητήρων για τον προσδιορισμό τοξικών ουσιών". Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου 10,15 μηνών και το ποσό της σύμβασης θα είναι δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (18272,00€).
-Μία (1) θέση Μεταπτυχιακού συνεργάτη που θα απασχοληθεί με την "Ανάπτυξη ανοσοαισθητήρων για τον προσδιορισμό τοξικών ουσιών". Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου δέκα (10)μηνών και το ποσό της σύμβασης θα είναι δώδεκα χιλιάδων ευρώ(12.000,00€).


Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.), στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος/έργου «CloudSat-Scenarios for Integration of Satellite Components in the Future Networks» (E-1898). προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την κάλυψη δύο θέσεων εξωτερικών συνεργατών, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:
-Πτυχιούχος Πανεπιστημίου θετικών επιστημών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία σε :
  *Δίκτυα υπολογιστών και ειδικότερα σε τεχνολογίες SDN και NFV
  *Έλεγχο, εποπτεία και διαχείριση δικτύων (3GPP, MPLS)
  *Συνδυασμό δορυφορικών και επίγειων δικτύων
  *10ετή εμπειρία σε διαχείριση Ευρωπαικών έργων (project management), σε συγγραφή   παραδοτέων, καθώς και σε υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων
    Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια.
-Πτυχιούχος σχολής με αντικείμενο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜSc) με κατεύθυνση τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία σε:
  *Ανάπτυξη και διαχείριση λογισμικού και εφαρμογών με χρήση δορυφορικών δικτύων.
  *Λογισμικά εξομοίωσης δορυφορικών επικοινωνιών.
  *Διαχείριση έργων (project management), σε επιχειρηματικά πλάνα και οικονομικές αναλύσεις έργων πληροφορικής.
  *Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά έργα
  *Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια.

Το Κέντρο Διακίνησης Ραδιενεργών Ισοτόπων του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Κέντρο διακίνησης και ελέγχου ραδιενεργών προϊόντων προελεύσεως εξωτερικού» (E-437), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) θέσεις οδηγών/συνοδηγών, ως εξής:
  *Παραλαβή, αποσυσκευασία και συσκευασία ραδιενεργών προϊόντων προελεύσεως εξωτερικού, τη διακίνηση και μεταφορά τους σε νοσοκομεία και ιδιωτικά εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής λόγω συμβατικής υποχρέωσης με εταιρίες και τη διακίνηση ραδιοφαρμάκου PET από Λαύριο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ ''Δημόκριτος''» (Ε-1730), καθώς και της προσπάθειας του κέντρου για επίτευξη χρηματοδότησης από τα τρέχοντα κοινοτικά προγράμματα προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως εξής:
-Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, με αντικείμενο την υποβοήθηση συγγραφής προτάσεων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Horizon 2020, με ειδίκευση στη σύνταξη του τεχνικού και επιστημονικού μέρους της πρότασης.
 
-->
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δημόκριτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...