16 Ιουλ 2014

Mobile και Web and Cloud Developer από την INNOETICS

Η εταιρεία πληροφορικής INNOETICS ΕΠΕ με εξειδίκευση σε φωνητικές διαδικτυακές υπηρεσίες και τεχνολογίες αιχμής και με έδρα το Μαρούσι Αττικής, για την υλοποίηση του έργου «iGuide – Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας» με κωδικό 11ΣΥΝ_10_1205 στο πλαίσιο της δράσης «Συνεργασία 2011» (ΕΣΠΑ 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, προτίθεται να απασχολήσει 2 (δύο) συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.
Η υποβολή των βιογραφικών με ιδιαίτερη αναφορά στα σχετικά με την πρόσκληση προσόντα, θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω email στη διεύθυνση info@innoetics.com με θέμα “Αίτηση για θέση εργασίας MOB01/WEB01” και μέχρι τις 25 Ιουλίου 2014 ή έως την πλήρωση των θέσεων.


Το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου, καθώς και τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα περιγράφονται ακολούθως:

(A)    – Mobile Developer (Android) (κωδ. Θέσης:MOB01)

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου
•    Σχεδίαση, υλοποίηση και τεκμηρίωση ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής για το λειτουργικό περιβάλλον Android και σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών
•    Συγγραφή σχετικών τεχνικών αναφορών

Απαιτούμενα προσόντα
•    Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφών με το αντικείμενο σχολών Πανεπιστημίων/ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων του εξωτερικού.
•    Άριστη γνώση προγραμματισμού και ανάπτυξη εφαρμογών σε Android OS και Google Play Store.
•    Άριστη γνώση σε ανάπτυξη και εργαλεία διαδικτυακού λογισμικού (όπως, PHP, JavaScript, MySQL).
•    Καλή γνώση Αγγλικών.
•    Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα
•    Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε Android τουλάχιστον 2 έτη.
•    Γνώση και εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον iOS και το Apple app store.
•    Γνώση και εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και στη συγγραφή τεχνικών κειμένων και αναφορών.
•    Γνώση σε τεχνολογία συνθετικής ομιλίας και προσαρμογής τεχνολογιών ψηφιακής επεξεργασίας σήματος/φωνής.


(B) – Web and Cloud Developer (κωδ. Θέσης:WEB01)

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου
•    Σχεδίαση, υλοποίηση και τεκμηρίωση ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής διαδικτυακών υπηρεσιών
•    Προγραμματισμός και παραμετροποίηση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου CMS (Joomla) και αντίστοιχων υποσυστημάτων (components/plugins)
•    Συγγραφή σχετικών τεχνικών αναφορών

Απαιτούμενα προσόντα
•    Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφών με το αντικείμενο σχολών Πανεπιστημίων/ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων του εξωτερικού.
•    Άριστη γνώση γλωσσών και εργαλείων διαδικτύου, όπως PHP, JavaScript, MySQL, HTML, XML, .ΝΕΤ, C#.
•    Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακού λογισμικού, υπηρεσιών (web services) και αντίστοιχων APIs.
•    Εμπειρία στον προγραμματισμό και την παραμετροποίηση διαδεδομένων CMS (π.χ. Joomla, Drupal, WordPress).
•    Καλή γνώση Αγγλικών.
•    Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
 

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα
•    Γνώση και εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε cloud πλατφόρμες (Amazon Elastic/AWS, Microsoft Azure, Google Cloud κ.α.).
•    Γνώση και εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον iOS/Android.
•    Προηγούμενη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και στη συγγραφή τεχνικών κειμένων και αναφορών.
•    Γνώση σε τεχνολογία συνθετικής ομιλίας και προσαρμογής τεχνολογιών ψηφιακής επεξεργασίας σήματος/φωνής.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο αλλά και την εταιρεία, στην ιστοσελίδα της INNOETICS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...