16 Ιουλ 2014

122 προσλήψεις στην Εθνική με βασικό κριτήριο την εντοπιότητα

Γραπτό διαγωνισμό πρόσληψης 122 υπαλλήλων του Κλάδου Κύριου Προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της στην περιφέρεια, προκήρυξε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τους πτυχιούχους έως την Τρίτη 22 Ιουλίου, ενώ η γραπτή εξέταση θα γίνει -σύμφωνα με πληροφορίες- το πρώτο ή το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
    Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα ή να είναι πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
    Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης συγκεκριμένων οικονομικών Σχολών / Τμημάτων (βλ. πίνακα) ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.
    Να είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1984 και μετά).
    Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων ή των Νησιών για τις προκηρυχθείσες θέσεις των οποίων διαγωνίζονται.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει με την ευθύνη του ΑΣΕΠ αφορά τέσσερις ενότητες και συγκεκριμένα: Γλωσσικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων, Αριθμητικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων, Γενικών Γνώσεων και Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά). Η εξέταση σε όλες τις ενότητες θα γίνει με το σύστημα πολλαπλών επιλογών (multiple choice). Η ακριβής ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της εξέτασης θα ανακοινωθεί από την Τράπεζα 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Μετά τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων, θα καταρτισθούν από το ΑΣΕΠ πίνακες βαθμολογικής κατάταξης κατά δήμο ή νησί. Η σειρά κατάταξης θα καθορισθεί από τη βαθμολογία που θα προκύψει από το άθροισμα των μονάδων των εξεταζόμενων ενοτήτων. Η κλίμακα βαθμολογίας σε όλες τις εξεταζόμενες ενότητες θα είναι 0 - 100 μονάδες και βάση οι 50 μονάδες. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης θα ισχύσει η μέθοδος της αρνητικής βαθμολογίας και αφαίρεση, στην περίπτωση αυτή, του ποσοστού της αναλογούσης στην ερώτηση βαθμολογίας.

Επιτυχόντες θα θεωρηθούν όσοι συγκεντρώσουν, τουλάχιστον, τη βάση σε κάθε μία από τις εξεταστέες ενότητες. Σε δήμους και νησιά που ενδεχομένως δεν υπάρξουν επιτυχόντες, οι θέσεις θα καλυφθούν κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας από υποψήφιους άλλων δήμων του ίδιου Νομού. Οι προσληπτέοι θα ειδοποιηθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας (με συστημένη επιστολή) και οφείλουν, εντός προθεσμίας που θα ορίζεται από την Τράπεζα, να προσκομίσουν:

    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
    Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή του πιστοποιητικού ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο εξωτερικού
    Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (στην περίπτωση πολιτών κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης).
    Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 και βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της μόνιμης κατοικίας.
    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναγράφεται η μόνιμη κατοικία
    Τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Εργασίας πιστοποιητικά, που θα ζητηθούν.

Οσοι προσληφθούν δεσμεύονται να υπηρετήσουν στον δήμο ή στο νησί για το οποίο διαγωνίστηκαν για μία τουλάχιστον επταετία. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μεταθέσεώς τους και πριν από την παρέλευση της επταετίας σε οποιαδήποτε μονάδα της, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.Το νέο προσωπικό θα χρησιμοποιηθεί σε λογιστικής φύσεως εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η υποχρεωτική υπηρεσία σε θέση ταμιολογιστού και ο χειρισμός τεχνολογικού εξοπλισμού υποστήριξης λειτουργίας της Τράπεζας.
 
-->
Υποβολή αιτήσεων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο της Τράπεζας, από τις 14 μέχρι και τις 22 Ιουλίου, σε οποιοδήποτε κατάστημα επιθυμούν και κατά προτίμηση στο πλησιέστερο της κατοικίας τους.

Πληροφορίες θα παρέχονται από την Υπηρεσία Προσλήψεων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου (Αιόλου 86, Γραφείο 72, 1ος όροφος), στα τηλέφωνα: 2103341431, 2103341243, 2103342328, 2103342634, 2103341428, 2103341322, 2103341432.

Πηγή: ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...