27 Ιουν 2013

Νέες θέσεις εργασίας στην Αχαΐα - Δείτε αναλυτικά


Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αιγιαλείας, που εδρεύει στο Αίγιο.


Οι θέσεις ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

  • 2 ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 3 ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 15 ΥΕ Εργατών
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, μέχρι και αύριο Παρασκευή 28 Ιουνίου, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αιγιαλείας, Ευθ. Γάτου 1, ΤΚ 251 00, Αίγιο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας υπ' όψιν Γ. Μεντζελοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 26910-29279, 26910-29747).
  • 7 προσλήψεις διοικητικών σε ΔΕΗ Πάτρας και Αιγίου
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) της σε Πάτρα και Αίγιο.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

  • ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 4 και ΔΕ Ταμιών 1
  • ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1 και ΔΕ Ταμιών 1
Απαιτούμενα προσόντα:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης), ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ ΑΕ:

ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ: Ακτή Δυμαίων 15, TK 262 22 - και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας (αρμόδιος: Αρετή Λούντζη, τηλ. 2610 366466 & 2610 366468). Προθεσμία υποβολής: από 26/6/2013 έως 5/7/2013.

ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ: Κορίνθου 113, ΤΚ 251 00 - Αίγιο και ειδικότερα στην υπηρεσία. ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου (αρμόδιος: Ανδρέας Δρουγούτης, τηλ. 26910 23755).

Πηγή: pelop.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...