2 Ιουν 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας


Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ 2013 (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, χρηματοδοτεί επιχειρήσεις για έργα βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης.

Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους με παραγωγική δραστηριότητα. Η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού/ σύμπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται, επί συμβάσει (υπεργολαβία), από φορείς εκτέλεσης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 19,8 εκ. € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013.

Οι Επιστημονικοί  και Τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας στους οποίους εστιάζεται η πράξη είναι:

1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία,
2. Τρόφιμα/ Ποτά,
3. Ενέργεια,
4. Περιβάλλον,
5. Χημικές διεργασίες,
6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα,
7. Υλικά,
8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί.

Το ΠΑΒΕΤ 2013 χρηματοδοτεί δαπάνες επιχειρήσεων για:

•    Προσωπικό
•    Όργανα και εξοπλισμό
•    Αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
•    Έρευνα βάσει σύμβασης (από νομικά και φυσικά πρόσωπα)
•    Συμπληρωματικές ενέργειες
•    Αναλώσιμα και λοιπά έξοδα
•    Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Θα ενισχυθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις: α) έργων έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη), β) κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για ΜμΕ) και γ) προβολής, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τα ποσοστά επιδότησης ξεκινούν από 25% και φτάνουν το 75% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία της έρευνας και τον αριθμό των επιχειρήσεων (μία επιχείρηση ή περισσότερες σε σύμπραξη) ανά υποβληθείσα αίτηση.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα: apps.gov.gr, έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες για την πράξη παρέχονται στην προκήρυξη και στον οδηγό εφαρμογής της πράξης που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).

Υπεύθυνος πράξης/ επικοινωνίας:
Δρ. Δημήτρης Πουτούκης
τηλ.: 210 7458136
e-mail: dpoutoukis [at] gsrt.gr
Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.gsrt.gr/...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...