6 Απρ 2013

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ξεκινά σήμερα την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους Νέους, με αφετηρία την δημοσίευση  της πρόσκλησης για  την  «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους»,  την πρώτη δράση του  Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης  είναι  να προσφέρει ένα πρώτο βήμα εισόδου στην  απασχόληση  για 35.000 χιλιάδες νέους συμπολίτες  μας που σήμερα είναι  ανενεργοί, στο περιθώριο  της αγοράς εργασίας  και χωρίς ευκαιρίες στον εργασιακό τους βίο.
 

Η «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας» συνιστά μια  ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων  τριών  φάσεων,  η οποία  λαμβάνει  υπόψη  και αξιοποιεί  τις διαφορετικές ανάγκες των άνεργων νέων,  ανάλογα με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο.  Το πρόγραμμα διακρίνεται σε τρεις φάσεις, κατά τις οποίες  οι ωφελούμενοι:
α) θα παρακολουθήσουν 80 ώρες κατάρτισης,
β) θα τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε μηνών (500 ώρες)
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με  παράλληλη παροχή υπηρεσιών  συμβουλευτικής και υποστήριξης και
γ) με το πέρας της πρακτικής άσκησης θα μπορούν να  προσληφθούν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας,  με πλήρη μισθό και ασφάλιση,  τουλάχιστον για ένα έτος.

Η εκπαίδευση θα αφορά τα παρακάτω θεματικά πεδία:

1.    Αγροτικά
2.    Οικονομία – Διοίκηση
3.    Παιδαγωγικά
4.    Περιβάλλον
5.    Ενέργεια
6.    Μεταποίηση – Εμπόριο
7.    Πολιτισμός – Αθλητισμός – Επικοινωνίες
8.    Τεχνικά – Μεταφορές
9.    Υγεία – Πρόνοια – Κοινωνική Φροντίδα

Στα παραπάνω θεματικά πεδία, δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που αφορούν τον Τουρισμό καθώς θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης προκήρυξης.Πρόκειται για μια  συνεκτική  δράση που σκοπεύει όχι μόνον  να  προσφέρει μια πρώτη επαφή των νέων με την αγορά εργασίας, αλλά και να παρέχει την άμεση προοπτική  για μία θέση  απασχόλησης, στον τομέα κατάρτισής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής  στο πρόγραμμα έχουν νέοι  18  έως 29 ετών,  οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΑΤΕΙ»,  απαιτείται  να έχουν  i)  πτυχίο  ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας  ή  του εξωτερικού αναγνωρισμένου  από το ΔΟΑΤΑΠ ή  βεβαίωση περί αναγνωρισμένων  επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης  από το ΑΕΙ  ή το ΑΤΕΙ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  ii) να έχουν γεννηθεί  από 1.1.1983  μέχρι 31.12.95 καθώς και  iii) να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Δικαίωμα συμμετοχής  επίσης έχουν και όσοι συμμετέχουν  σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.
Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»  απαιτείται  i)  να  έχουν γεννηθεί  από 1.1.1983  μέχρι 31.12.95,  καθώς και ii) να  είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να προβούν σε καμία μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προκειμένου να εξασφαλίσει την ομοιόμορφη πληροφόρηση, τη μεγαλύτερη δυνατή προσβασιμότητα αλλά και, κυρίως,  τον αδιάβλητο και αντικειμενικό χαρακτήρα  της  διαδικασίας, έχει διαμορφώσει ειδική ιστοσελίδα του προγράμματος, την http://www.voucher.gov.gr μέσω της οποίας  αποκλειστικά  θα γίνεται ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής  και  των  δικαιολογητικών, ενώ  η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα, ηλεκτρονικά από  το Πληροφοριακό Σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15 Απριλίου 2013 και θα λήξει στις 22 Μαΐου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι,  μπορούν να βρουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στις ιστοσελίδες:

http://www.ypakp.gr/
http://www.epanad.gov.gr/
http://www.eye-ekt.gr/

Παράλληλα,  λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για το πρόγραμμα με αριθμό  800 11 44444,  με σκοπό την  άμεση παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης  αλλά και την καταγραφή και επίλυση τυχόν θεμάτων που ανακύψουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...