23 Απρ 2013

Προσλήψεις 1.500 εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής σκοπεύει να διαθέσει 10 εκατομμύρια € για την στήριξη των ανέργων της Αττικής. Το πλάνο δράσης περιλαμβάνει:

1. Την άμεση εκπόνηση και υλοποίηση ετήσιου προγράμματος απασχόλησης, με τη διάθεση ιδίων πόρων. Σκοπός του προγράμματος θα είναι η επιδότηση προσλήψεων 1.500 εργαζομένων προϋπολογισμού περίπου 10 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Οι ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι έως 29 ετών σε ειδικότητες και επαγγέλματα που πλήττονται από την κρίση και οι δικαιούχοι θα είναι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων, του ΟΑΕΔ και θα προϋποθέτει την υποχρέωση του εργοδότη να διατηρεί τον εργαζόμενο μετά το πέρας του έτους για τουλάχιστον τρεις μήνες. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση της διαδικασίας από το Κράτος.
 

2. Τη συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς όπως τα Επαγγελματικά, Βιοτεχνικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιώς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και εξειδικευμένα το φαινόμενο της ανεργίας και η προώθηση της επιχειρηματικότητας.

3. Τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς εξειδικευμένους σε θέματα απασχόλησης όπως η ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, με πανεπιστημιακά ιδρύματα και με κρατικούς φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ, για την εκπόνηση ενός έκτακτου σχεδίου για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Αττική. Απώτερος σκοπός είναι το έκτακτο σχέδιο να ληφθεί υπόψη στον επικείμενο καταμερισμό των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

4. Τη στήριξη και προώθηση, κατά το δυνατόν, των μεγάλων έργων ανάπτυξης και των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, όπως οι διαγωνισμοί για το μεγαλύτερο έργο ανάπτυξης της χώρας, των 4 εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων.

Η διαδικασία με την οποία μπορούν να ενταχθούν στη δράση της Περιφέρειας Αττικής, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα-οδηγό που θα ακολουθηθεί, είναι η παρακάτω:

Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (oaed.gr) και να την αποστείλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (ait.oaed.gr) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η επιχείρηση.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με την οποία θα δηλώνουν ότι η επιχείρηση δεν είναι προβληματική, δεν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης και ότι λειτουργεί και ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Στην ίδια δήλωση θα δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται και πληροί.

Στο μεταξύ, η Περιφέρεια Αττικής προγραμματίζει την υλοποίηση και εφαρμογή ποικίλων δράσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς και εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς σε θέματα απασχόλησης, ώστε το σχέδιο που θα διαμορφωθεί να ληφθεί υπόψη στον επικείμενο καταμερισμό των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Γι’ αυτό λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι…

Περιφέρεια Αττικής: patt.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...