4 Δεκ 2012

«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠ (ΕΚΟ) «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς μπροστά στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας και τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, ένα πλήθος σημαντικών φορέων υλοποιούν την Πράξη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ» για την εφαρμογή ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσης, με στόχο την
υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και υφιστάμενων, αλλά και νέων επιχειρήσεων στον Δήμο Καλλιθέας.


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» αποτελείται από την Αθηναϊκή Αναπτυξιακή ως Συντονιστή, το Δήμο Καλλιθέας, τη Διάσταση Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη- ΕΠΕΚΣΑ.

Με γνώμονα τη δομή και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και αγοράς εργασίας στην Καλλιθέα, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται μια σειρά στοχευμένων Δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, καθώς και Υποστήριξης των ανέργων και των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠ (ΕΚΟ) «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς μπροστά στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας και τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, ένα πλήθος σημαντικών φορέων υλοποιούν την Πράξη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ» για την εφαρμογή ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσης, με στόχο την
υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και υφιστάμενων, αλλά και νέων επιχειρήσεων στον Δήμο Καλλιθέας.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» αποτελείται από την Αθηναϊκή Αναπτυξιακή ως Συντονιστή, το Δήμο Καλλιθέας, τη Διάσταση Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη- ΕΠΕΚΣΑ.

Με γνώμονα τη δομή και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και αγοράς εργασίας στην Καλλιθέα, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται μια σειρά στοχευμένων Δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, καθώς και Υποστήριξης των ανέργων και των επιχειρήσεων,
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται σε 100 συμπολίτες μας του Δήμου Καλλιθέας, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:


 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • Άτομα με αναπηρία

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται ενέργειες που εντάσσονται σε 6 διαφορετικές κατηγορίες δράσεων. Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:
 • Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Επιμόρφωση
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη
 • Πιστοποίηση Προσόντων & Δεξιοτήτων
 • Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων στην Καλλιθέα για 100 ανέργους:
 • 20 ωφελούμενοι ιδρύουν νέα επιχείρηση.
 • 40 ωφελούμενοι προσλαμβάνονται σε επιχειρήσεις.
 • 40 ωφελούμενοι υπογράφουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα.

Εκ των οποίων:
 • 12 ωφελούμενοι προετοιμάζονται για ένταξη σε άλλα προγράμματα.
 • 2 κοινωνικές επιχειρήσεις συστήνονται, όπου θα απασχοληθούν κατά μέσο όρο 6-8 ωφελούμενοι.
 • 60 νέες θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ:

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, η δυναμική αυτή πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη:
 • Αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τόνωση της τοπικής αγοράς.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.
 • Ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των ωφελούμενων με την ανάπτυξη των απαραίτητων προσωπικών και
 • επαγγελματικών δεξιοτήτων για την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης.
 • Προώθηση και τοποθέτηση των ανέργων σε θέσεις εργασίας, για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και την εκκίνηση της επαγγελματικής τους διαδρομής.
 • Υποστήριξη της ενσωμάτωσης και παραμονής των ωφελούμενων στον κοινωνικό ιστό, με την παροχή έγκυρης πληροφόρησης και υπηρεσιών ενίσχυσης της αυτενέργειάς τους.
 • Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.


Η Πράξη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Δελτίο Τύπου Δήμου Καλλιθέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...