17 Ιαν 2017

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις εργασιας στα δικαστήρια

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η  1K/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων  (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Οι προσλήψεις αφορούν γραμματείς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και είναι για όλη την επικράτεια.

Αιτήσεις για προσλήψεις στο νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της Νοσοκομειακής μονάδας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα:

 1. ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης – 42 άτομα
 2. ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων – Σερβιτόρων) – 59 άτομα
 3. ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Βοηθών Μαγείρων) – 8 άτομα
 4. ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Λαντζιέρηδων) – 6 άτομα

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

16 Ιαν 2017

Σπουδές στη Γερμανία και εργασία στην Ελλάδα

Σπουδές στο εμπόριο καταναλωτικών ειδών προσφέρει η αλυσίδα καταστημάτων Lidl μέσα από ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών και έμμισθης εργασίας στη Γερμανία.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου, να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και να γνωρίζουν άπταιστα την ελληνική, γερμανική και αγγλική γλώσσα. Τυχόν πρότερη πρακτική άσκηση ή επαγγελματική εμπειρία θα συνεκτιμηθούν.

Κατάρτιση 4.000 νέων στο εμπόριο

Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης στο λιανικό εμπόριο πραγματοποιεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).
Από τη δράση θα ωφεληθούν 4.000 άνεργοι ηλικίας από 18 έως 24 ετών, οι οποίοι θα λάβουν συμβουλευτική καθοδήγηση, θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν σε συγκεκριμένες ειδικότητες /κλάδους επαγγελματικής δραστηριότητας.

15 Ιαν 2017

5 θέσεις εργασίας στο ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του ζητεί την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την από 20.8.2015 Α.Π. : ΔΙΠΑΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./96/25883 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 – ΦΕΚ 280/Α΄/2006, τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιστ. του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 – ΦΕΚ 28/Α΄/94 όπως ισχύει, το N. 4139/2013 – ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 και το Π.Δ. 148/2007 – ΦΕΚ 191 Α/10.8.2007.

14 Ιαν 2017

Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 4 ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ (Βάρδιας)
 • 2 ΔΕ Xειριστής Κατεργασίας Ύδατος
 • 2 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμων)
 • 2 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστών)
 • 1 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Υδραυλικών)


Υπάλληλοι γραφείου σε δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα

Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας αναζητά υπαλλήλους για θέσεις διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απόφοιτος Λυκείου/ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία σε παρεμφερές αντικείμενο θα εκτιμηθεί.
 • Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 


13 Ιαν 2017

Υποβολή αιτήσεων για το ΕΚΑΒ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 6Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).

Θέσεις εργασίας στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» και «βοηθούς διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδες καθηκόντων AD και AST αντίστοιχα) στο Αλικάντε της Ισπανίας.

 • 70 Διοικητικοί Υπάλληλοι (AD 6)
 • 75 Βοηθοί στον τομέα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (AST 3)


12 Ιαν 2017

Πρακτική Άσκηση στο CERN

Οποιοσδήποτε είναι φοιτητής σε χώρα-μέλος του CERN και θα ενδιαφερόταν να κάνει Πρακτική άσκηση φέτος το καλοκαίρι τότε το CERN του προσφέρει μια σίγουρα αξιοσημείωτη ευκαιρία.
Το Θερινό Σχολείο του CERN απευθύνεται σε φοιτητές (που έχουν περατώσει 3 χρόνια σπουδών αλλά δεν έχουν πάρει το πτυχίο τους ακόμα) από Τμήματα Φυσικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων. Αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία συμμετοχής σε ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και στα πειράματα του CERN.

Πέρα από τη συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα, οι φοιτητές παρακολουθούν σειρά διαλέξεων (από θεωρητική και πειραματική φυσική στοιχειωδών σωματιδίων έως υπολογιστικές τεχνικές) από διακεκριμένους επιστήμονες του κλάδου. Οι επισκέψεις στους επιταχυντές και τους ανιχνευτές του κέντρου αποτελούν τμήμα του προγράμματος. Στο τέλος οι φοιτητές παρουσιάζουν μια μικρή έκθεση για τη δουλειά που ολοκληρώσανε κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...